Glossary Entries

abba
acropolis
acta
adelphos
adsekretis
akolouthia
akritas
akropolis
Alania/Alans
Albania/Albanians (Caucasian)
ambo
anagnostes
anagrapheus
analecta
anathema
Anatolia/Anatolikoi
anchorite
anepsios
anthypatos
anti-monothelete
anti-Paulician
anti-Photian
apostate
apotheke
apse
Arab
archbishop
archdeacon
archimandrite
archon
archpriest
Arian
Arithmos
Armenia/Armenians
Armeniakon
ascetic
asekretis
Asia
Assyrian
atheist
Athinganoi
atriklines
Augousta
Augustus
Augustaion
autocephalous
autokrator
Avar/Avars
Azerbaijan
ballista
balnitor
bandon/banda
basilica
basilikos
bema
bibliophylax
bibliotheca
bibliothecarius
bishop
boukellarios
boulloterion
cadaster
Caesar
caliph
canons
Cappadocia
catechesis
cenobitic
Chalcedonian
Chalke
chartophylakion
chartophylax
chartoularios
chrysobull
Chrysotriklinos
ciborium
Cibyrrhaeotai
city-prefect
clarissimus
cleric
codex
coenobitic/coenobium
comes
confessor
consul
Copronymus
cubicularius
curator
deacon
deaconess
despot
diaconus
diakonia
diakonos
diocese
dioiketes
diploma/diplomata (pl.)
diptychs
dishypatos
dittography
doctrine
dogma
domestikos
domus
domusculta
Dormition
doublet
doulos
doux
drome
dromon
dromos
droungarios
droungos
dualist
ducatus
duces
dux
ecumenical
ek prosopou
emphyteusis
encomium
encyclical
energy/energies
eparch
eparchia
eparchos
Epiphany
ergodosion
exadelphos
exarch
exarchos
exarchate
exkoubita
exkoubitor
foederati
Francia/Franks
gambros
gastald
genikon
genikos logothetes
geron
gloriosissimus
grammatikos/grammatikoi
habit
Hagarene
hagia
hagiography
hagios
Hebdomon
hegoumene
hegoumenos
hesychast
hetaireia
hetaireiarch
hierarch
Hikanatoi
Hodegetria
holoserikoprates
horologion
hypatikos
hypatos
hypostrategos
iambic
Iberia
icon
iconoclasm
iconoclast
iconophile/iconodule
idiorhythmic
indiction
Isauria
Ishmaelite
Jacobite
kadi
Kaisar
kandidatos
kanikleios or epi tou kanikleiou
kankellarios
kanon
karaboi
katepano
keimeliarches
kellia
khagan
Khazars
kleisoura
kleisourarch
kleisouriarch
kleisourophylax
klima
klimata
kommerkiarios
Kopronymos
korte
koubikoularios
kouboukleisios
kourator
kouropalates
krites
kouaistor
Lauiakos
lector/anagnostes
legate
libellesios
libellus
liturgy
logothetes
Macedonia
magister
magistros
makarios
mandator
Manichaean
Maronites
meizoteros
Melkites
menologion
mesazon
Mese
metochion
metropolitan
Milion
mitaton
modioi
monophysites/monophysitism
monostrategos
monotheletism/monothelete
myron
mystographos
mystikos
nobelissimos
nobilissimus
nomisma
nosokomos
notarios
Noumera
octave
oeconomus
offikia
oikonomos
oikos
omophorion
Opsikion
Optimatoi
orphanotropheion
orphanotrophos
Orthodox
orthography
ostiarios
paedagogus
papias
paraphylax
parakoimomenos
paroikos
paroikonomos
patriarch
patriarcheion
patrikios
patrimonium
Patzinaks
Paulicians
pittakia
Polis
porphyrogennetos
praepositus
praipositos
praitorion
praktor
presbyteros
priest
primikerios
proedros
protasekretis
protekdikos
protektor
protoasekretis
protokalligraphos
protokankellarios
protokellarios
protokentarchos
protokoubikoularios
protomagistros
protomandator
protonotarios
protopatrikios
protopresbyter
protopsaltes
protosekretarios
protospatharios
protostratelates
protostrator
protovestarches
protovestiarios
quaestor
Quinisext [Council]
rector
sakellarios
Saracen
Scholai
scriniarios
Scythia
sebaste/sebastos
sekreta
sekretarios
sekretis
sekreton
serikoprates
silentiarios
silention
skete
skeuophylakion
skeuophylax
solidus
spatharios
spatharokandidatos
spatharokoubikoularios
Sphendone
Stoudite
strategos
stratelates
stratiotikon
strator
stylite
subdeacon
synkellos
synkletikos
synod
synodia
synodika
tagma/tagmata
taktika
Tauroscythians
taxiarchos
tetrapylon
thema/themata
theme/themes
Theotokos
titulus
tonsure/tonsured
toparch
topoteretes
Tourkos
tourma
tourmarch
tribounos
triklinos
typikon
tyrophagia
tzangion
tzitzakion /tzitzakia
veneration [specifically of icons]
vestiarion
vestiarios
vestiarium
vestitor
vicar
vicarius
vicedominium
vicedominus
vigla
vita/vitae
vizir
voivode
Umayyad
xenodocheion
zupan/zoupan